ගන්ධාර සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලා ප්‍රදර්ශනය කරන විහාරස්ථාන

dhathu3 1024x681ගන්ධාර දේශයේ, තක්ෂිලා කෞතුකාගාරයේ තැම්පත්කර ඇති සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍ර‍දර්ශනය කිරීම සඳහා යෝජිත විහාරස්ථාන වල තොරතුරු ඇතුලත් ලේඛණය අප වෙත ලැබී තිබේ.

ජන පහන් සංවේගය උදෙසා අප එය මෙසේ පලකරනෙමු.