දකුණු කොරියාව සමග ආරක්ෂක සහයෝගීතා ගිවිසුම්

01 koreaදකුණු කොරියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඉදිරියේ දී ආරක්ෂක සහයෝගීතා ගිවිසුමකට එළඹීමට ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා සහ දකුණු කොරියානු ආරක්ෂක අමාත්‍ය චංග් මයෝයුන්ග් - ජින් මහතා අතර පැවැති සුහද සාකච්ඡාවක...