දන්සල් හයදහස ඉක්මවයි

රට පුරා වෙසක් දන්සල් 6361ක් ලියාපදිංචි කැර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහජන පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් සෙනරත් බණ්ඩාර මහතා පවසයි. රට පුරා ඉරිදා සහ සඳුදා පැවැත්වෙන දන්සල් පරීක්ෂා කිරීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු 1800ක් යොදවා ඇති බව සෙනරත් බණ්ඩාර මහතා පවසයි.